Từ khóa: trải nghiệm

Thể loại games khó tổ chức nhất trong Team Building

Thể loại games khó tổ chức nhất trong Team Building

Và khi Niềm tin, sự Sĩ diện, lời Cam kết… không mất đi thì họ muốn thử lần nữa để Chinh phục . Đó là lúc họ được Trải nghiệm