thông tin nhóm | SuperTeamBuilding

Từ khóa: thông tin nhóm

Quản lý thông tin trong một nhóm hiệu quả nhất

Quản lý thông tin trong một nhóm hiệu quả nhất

Những phương tiện truyền thống như sổ ghi nhớ, báo cáo, yết thị, fax, điện thoại; các phương tiện điện tử như thư điện tử, mạng nội bộ, phim ảnh