hạn chế của chương trình | SuperTeamBuilding

Từ khóa: hạn chế của chương trình

Vai trò người thực hiện và hạn chế trong team building

Vai trò người thực hiện và hạn chế trong team building

Facilitator (giảng viên): chịu trách nhiệm chính về chuyên môn của chương trình là người nhận các yêu cầu từ doanh nghiệp, thiết kế chương trình phù hợp trước khóa