Từ khóa: giao tiếp

Quản lý thông tin trong một nhóm hiệu quả nhất

Quản lý thông tin trong một nhóm hiệu quả nhất

Những phương tiện truyền thống như sổ ghi nhớ, báo cáo, yết thị, fax, điện thoại; các phương tiện điện tử như thư điện tử, mạng nội bộ, phim ảnh

Hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp

Hoàn thiện các kỹ năng giao tiếp

Nếu bạn có uy tín là luôn luôn nói đúng và chính xác, thì đi đâu làm ngoại giao hay kinh doanh cũng đều dễ dàng, vì nói ra là