Cù Lao Câu | SuperTeamBuilding

Từ khóa: Cù Lao Câu

Kinh nghiệm du lịch Cù lao câu, ninh thuận

Theo kinh nghiệm du lịch Cù Lao Câu tự túc thì tất cả các ca nô hay thuyền không được phép tấp ngay vào bãi, mà đỗ ở một khoảng